Nuntra BVBA

Bart Verhaegen

Roekstraat 12, B-8400 Oostende

+32 474 91 46 60

bart@verhaegen.com

ON: BE 0466.047.980

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN DE VERHAALDOOS

De Verhaaldoos Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert met de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Verhaaldoos Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

De Verhaaldoos behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Verhaaldoos Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Verhaaldoos Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Verhaaldoos Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van de Verhaaldoos en de Verhaaldoos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site.

De Verhaaldoos is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. De Verhaaldoos verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van de Verhaaldoos van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor het gebruik van de Verhaaldoos Website, garandeert u de Verhaaldoos dat u de Verhaaldoos Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Verhaaldoos Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Verhaaldoos Website of het gebruik en genot van de Verhaaldoos Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Verhaaldoos Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Verhaaldoos Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "Communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

De Verhaaldoos is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. De Verhaaldoos behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen.

De Verhaaldoos behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

De Verhaaldoos behoudt het recht om naar de Verhaaldoos’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheids aanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. De Verhaaldoos heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan de Verhaaldoos niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst.

Managers en hosts zijn geen gemachtigde Verhaaldoos woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van de Verhaaldoos.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreiding beperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN OF GEPLAATST OP DE VERHAALDOOS

De Verhaaldoos beschouwt de materialen die u verstrekt aan Verhaaldoos (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Verhaaldoos Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u de Verhaaldoos, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekendmaken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. De Verhaaldoos is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar de Verhaaldoos’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE VERHAALDOOS WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE.

DE VERHAALDOOS EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE VERHAALDOOS WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE VERHAALDOOS WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

DE VERHAALDOOS EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE VERHAALDOOS WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE.

DE VERHAALDOOS EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DE VERHAALDOOS EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE VERHAALDOOS WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE VERHAALDOOS WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE VERHAALDOOS WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE VERHAALDOOS WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE VERHAALDOOS WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD.

AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE VERHAALDOOS WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE DE VERHAALDOOS WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT:  info@verhaaldoos.be   

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

De Verhaaldoos behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Verhaaldoos Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

ALGEMEEN

Gebruik van de Verhaaldoos Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Verhaaldoos Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en de Verhaaldoos.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de Verhaaldoos Website is: Van Copyright 2017, Nuntra BVBA en/of haar partners en/of leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

PRIVACY

De Verhaaldoos hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Verhaaldoos Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Verhaaldoos Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

De Verhaaldoos verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. De Verhaaldoos verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door de Verhaaldoos. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door de Verhaaldoos om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Verhaaldoos Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Verhaaldoos openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: De Verhaaldoos leest geen van privé online communicaties.

De Verhaaldoos raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf de Verhaaldoos zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

De Verhaaldoos is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Verhaaldoos en aan de Verhaaldoos gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

De Verhaaldoos verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Verhaaldoos Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. De Verhaaldoos gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf de Verhaaldoos en haar relaties. De Verhaaldoos kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

De Verhaaldoos verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. De Verhaaldoos kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag de Verhaaldoos gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan de Verhaaldoos, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

De Verhaaldoos gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De Verhaaldoos houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in de Verhaaldoos, om te bepalen welke Verhaaldoos services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen de Verhaaldoos naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

De Verhaaldoos zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op de Verhaaldoos of de site; (b) om de rechten of eigendom van de Verhaaldoos te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Verhaaldoos, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Verhaaldoos Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Eén van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u de Verhaaldoos pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een de Verhaaldoos site of services, zal de cookie de Verhaaldoos helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Verhaaldoos Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Verhaaldoos kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Verhaaldoos services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

De Verhaaldoos stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. De Verhaaldoos stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

De Verhaaldoos zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. De Verhaaldoos raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe de Verhaaldoos uw informatie beschermt.

Contact Informatie

De Verhaaldoos verwelkomt uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat de Verhaaldoos niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de Verhaaldoos via info@verhaaldoos.be  Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.